ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 8 ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

Email : cuatc@chula.ac.th

ส่วนงาน หมายเลขติดต่อ
สอบถามทั่วไป (เบอร์ชั่วคราว) 0-2218-3710
แผนกจัดสอบศูนย์สอบจุฬาฯ 0-2218-3710, 0-2218-3706
แผนกจัดสอบศูนย์สอบภูมิภาค 0-2218-3724
แผนกจัดสอบหน่วยงานภายนอก 0-2218-3705
แผนก TCAS 0-2218-3719, 0-2218-3726
โทรสาร 02-218-3700